addthisnew2016

test
SPDY E-mail
Tuesday, 14 June 2011 16:01
SPDY (อ่านว่าสปีดดี้) เป็นโปรโตคอลใหม่ชนิดหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจากโปรโตคอล TCP (Transmission Control Protocol) แต่เป็น application-level protocol เป็นโปรโตคอลระดับเดียวกับ HTTP ซึ่งใช้สำหรับการส่งข้อมูลของเว็บ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย Google และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chromium ซึ่งเป็นโครงการแบบ open-source

จุดมุ่งหมายในการสร้าง SPDY ขึ้นมาก็เพื่อการเพิ่มความสามารถให้กับ HTTP ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแทนที่ HTTP

ชื่อ "SPDY" ไม่ได้เป็นคำย่อแต่มีที่มาจากคำว่า "SPeeDY" ซึ่งก็มีความหมายในตัวว่าคือความเร็ว และก็คือเป้าหมายของการสร้าง SPDY ขึ้นมานเช่นกันปัจจุบันมีการนำ SPYD มาใช้งานจริงโดยผ่านเว็บต่างๆ ของ Google โดยใช้ผ่านโปรแกรม Google Chrome