บทความ

Internet of Things (IoT) หรือสรรพสิ่งออนไลน์ คือการที่ทุกสรรพสิ่งจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เป็นการเชื่อมโยงการโดยเน็ตเวิร์คอินเตอร์เน็ต